Obowiązek informacyjny

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest KATARINA KATIUSZA Sp z o.o. w Warszawie (02-591), przy ul. Batorego 39 adres e-mail: biuro@katarina.edu.pl tel.: (22) 498 34 58, („Administrator”).

Administrator bierze udział w corocznych audytach certyfikacyjnych Polskiego Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych Sp. z o.o. Aktualność certyfikatu można sprawdzić pod adresem: https://pccbiodo.pl/5252300201

1. Dane osobowe słuchaczy, uczniów i przyszłych uczestników kursów (podczas rekrutacji) przetwarzane są zakresie niezbędnym do wykonania umowy przeprowadzenia kursu językowego.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO*.

Dane przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do:

 • Wykonania umowy;
 • Rozpatrzenia roszczeń;
 • Wypełnienia obowiązków nałożonych na nas przez Prawo oświatowe.

Po upłynięciu terminu wskazanego powyżej, dane przetwarzane będą jeszcze przez 10 lat dla potrzeb archiwalnych i w interesie podmiotu danych, aby był możliwy powrót do cyklu nauczania.

 • powyższym zakresie, każdej osobie fizycznej przysługują prawa:
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

 

2. Dane osobowe byłych słuchaczy, byłych uczestników kursów przetwarzane są w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta.

Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

W powyższym zakresie, każdej osobie fizycznej przysługują prawa:

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

 

3. We wszystkich przypadkach, gdy do przetwarzania obligują nas przepisy prawa polskiego lub unijnego, przetwarzanie będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*. Dane zostaną usunięte zgodnie z okresem wynikającym z przepisów, w szczególności dotyczy to:

 • Danych o płatnościach przetwarzanych w związku z prawem podatkowym i rachunkowym;
 • Danych o egzaminach przetwarzanych w związku z prawem oświatowym (dla szkół niepublicznych)

4. Dane osobowe w postaci wizerunku, przetwarzamy na podstawie zgody lub na podstawie wykluczenia wynikającego z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dane te będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będziemy mieli Państwa zgodę na ich wykorzystanie. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że w chwili gdy na podstawie zgody użyjemy Państwa wizerunku (skonsumujemy zgodę) do zmontowania filmu, wydrukowania folderu lub podejmiemy inne działania, których nie da się w prosty sposób cofnąć, Państwa wizerunek, pomimo cofniętej zgody będzie dalej przetwarzany.

Dodatkowo należy pamiętać, że wizerunek raz umieszczony w Internecie zawsze w nim pozostaje gdyż takie serwisy jak Google, Facebook, YouTube zachowują w swoich archiwach, każde znalezione w Internecie zdjęcie.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w nawiązaniu do art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W powyższym zakresie, każdej osobie fizycznej przysługują prawa:

 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

 

We wszystkich przypadkach, każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu

Ochrony    Danych    Osobowych.    Procedura    opisana    jest    na    stronach    urzędu    pod    adresem: https://giodo.gov.pl/579

Państwa dane nie zostaną poddane automatycznemu profilowaniu w żadnym zakresie.

Dane osobowe nie zostaną przekazane podmiotom trzecim, ale mogą zostać udostępnione naszym partnerom w celu realizacji wspomnianych powyżej celów. Odbiorcami danych mogą być: partnerzy handlowi realizujący na rzecz Administratora działania np. akcje marketingowe, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Należy również pamiętać, że gdy umieszczamy Państwa dane na naszych stronach (np. za Państwa zgodą) takie serwisy jak Google i podobne archiwizują te dane i profilują je na własny użytek.

Wszystkie wnioski, uwagi, sprzeciwy związane z danymi osobowymi, przyjmujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@katarina.edu.pl jak i pocztą tradycyjną.

______________

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).